Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej w Poznaniu.

Osoba prowadząca: dr Aleksandra Wojtaszek
Kontakt: wojtaszek@cea.art.pl
Siedziba Poradni: Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu
Dni i godziny dyżurów: wtorek w godz. 13.00 – 19.00


Beneficjenci:

 • uczniowie szkół artystycznych (muzycznych, plastycznych, baletowych, burs i internatów),
 • rodzice,
 • nauczyciele i wychowawcy szkół artystycznych,
 • dyrektorzy szkół artystycznych,
 • psychologowie i pedagodzy placówek szkolnictwa artystycznego.


Sposoby kontaktu z psychologiem SPPP CEA w Poznaniu:

 • osobista wizyta ucznia, rodzica lub nauczyciela w Specjalistycznej Poradni CEA w Poznaniu po uprzednim kontakcie mailowym/telefonicznym,
 • przyjazd psychologa do danej placówki regionu wielkopolskiego – przeprowadzenie wykładu/szkolenia lub pomoc w sytuacji trudnej i udzielenie wsparcia psychologicznego.

PLAN DZIAŁALNOŚCI SPPP CEA MAKROREGIONU PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

CELE I ZADANIA:

 1. Prowadzenie działalności poradnianej w postaci dla uczniów szkół artystycznych, rodziców i nauczycieli (spotkania indywidualne oraz grupowe).
 2. Wsparcie psychologiczne w kontekście specyficznych trudności muzycznych.
 3. Propagowanie i rozpowszechnianie informacji o działalności SPPP CEA w Makroregionie IV:

kontakt ze szkołami województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego,

indywidualne spotkania z dyrektorami i radami pedagogicznymi,

zamieszczenie informacji na stronach internetowych.

 1. Współpraca z naczelnikiem IV wydziału nadzoru pedagogicznego CEA, wizytatorem CEA ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz wizytatorem regionalnym.
 2. Współpraca z psychologami prowadzącymi SPPP w innych regionach Polski – wymiana doświadczeń oraz udział/współorganizacja warsztatów, szkoleń, konferencji, projektów badawczych, publikacji.
 3. Organizacja w bieżącym roku szkolnym dwóch spotkań z psychologami i pedagogami Makroregionu IV, podczas których omawiane będą kwestie dotyczące sprawnego współdziałania, a także dotyczące trudności doświadczanych w indywidualnej pracy psychologa/pedagoga konkretnych szkół artystycznych. Spotkania te mają przyczynić się nade wszystko do integracji środowiska psychologiczno-pedagogicznego makroregionu.
 4. Włączanie się w ogólnopolskie projekty badawcze.
 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium/konferencji dla środowiska szkół artystycznych Makroregionu IV.
 6. Pomoc w organizacji i przeprowadzenie konferencji psychologicznej dla środowiska chóralnego i dyrygenckiego we współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

FORMY DZIAŁALNOŚCI:

1. Poradniana

- konsultacje i porady psychologiczne,

- diagnozowanie,

- pomoc terapeutyczna,

- opiniowanie uzupełniające.

2. Szkoleniowo-edukacyjna

- prowadzenie wykładów, szkoleń i warsztatów psychologicznych w szkołach,

- organizacja warsztatów psychologicznych na kursach/konkursach muzycznych,

- organizacja form doskonalenia zawodowego dla pedagogów i psychologów szkolnictwa artystycznego (konferencje, warsztaty)

- współpraca szkoleniowa z Wizytatorem i psychologami SPPP CEA z całej Polski.

3. Badawcza i publikacyjna

- prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii muzyki,

- artykuły i publikacje.

WYKAZ SPECJALISTYCZNEJ LITERATURY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO


A. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej

1. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, nr 1, Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki wspierania ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych (Wydawnictwo CEA, Warszawa 2014).

2. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, nr 2, Konteksty edukacji artystycznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Wydawnictwo CEA, Warszawa 2015).

3. Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, nr 3, Wychowanie
i profilaktyka w szkole artystycznej
(Wydawnictwo CEA, Warszawa 2016).

B. Publikacje książkowe

1. U. Bissinger-Ćwierz, Psychopedagogiczne metody pracy z uczniem najmłodszym oraz uczniem ryzyka dysleksji w szkole muzycznej. Poradnik dla nauczycieli klas instrumentalnych zawierający ponad 50 ćwiczeń i zabaw wspomagających grę na instrumencie (Wydawnictwo CEA, Warszawa 2016). Książka jest również dostępna na stronie http://cea.art.pl/publikacje/.

2. M. Manturzewska, B. Kamińska, A. Gluska, Poradnictwo psychologiczne w polskich szkołach muzycznych (Wydawnictwo CEA i PZSM im. Rubinsteina, Warszawa-Bydgoszcz 2010).

C. Raporty Centrum Edukacji Artystycznej
(
dostępne na stronie http://cea.art.pl/publikacje-raporty-opracowania/)

1.Jakość programów wychowawczych oraz szkolnych programów profilaktyki realizowanych w szkolnictwie artystycznym w roku 2012/2013 (Lublin 2013),

2.Diagnoza poczucia bezpieczeństwa uczniów ogólnokształcących szkół i burs artystycznych – Rok Bezpiecznej Szkoły (Lublin 2013),

3. Diagnoza poziomu zagrożenia uzależnieniami i przemocą w szkolnictwie artystycznym (Warszawa 2015).

D. Broszury dla nauczycieli i rodziców
(dostępne na stronie http://cea.art.pl/publikacje-raporty-opracowania/)

1. Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej (opracowanie B. Wojtanowska-Janusz),

2. Dlaczego warto kształcić się w szkole plastycznej (opracowanie M. Krygier)

Dodatkowa literatura specjalistyczna:

1. M. Manturzewska, M. Chmurzyńska (red.), Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina , Warszawa 2001).

2. Z. Konaszkiewicz, Szkice z pedagogiki muzycznej (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2001).

3. W. Limont, B. Didkowska (red.), Edukacja artystyczna a metafora (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008).